Obchodné podmienky

Pre počúvanie audiokníh v službe Audiotéka je nutný Váš súhlas s Obchodnými podmienkami služby. Vďaka súhlasu môžete v mobilnej aplikácii nakupovať i počúvať audioknihy bez registrácie, ktorú budete potrebovať, pokiaľ budete chcieť zakúpené audioknihy sťahovať na viac zariadeniach.

§ 1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto licenčné a obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky") spoločnosti AUDIOTÉKA.CZ, s.r.o., so sídlom Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 286 57 144, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č.: 37419, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (Poskytovateľa a koncového Užívateľa) vznikajúce v súvislosti so službami poskytovanými Poskytovateľom prostredníctvom portálu www.audioteka.sk a mobilných aplikácií prevádzkovaných Poskytovateľom. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Užívateľom sa rozumie účastník zmluvného vzťahu o poskytovaní služby Poskytovateľom. Užívateľom sa môže stať len fyzická alebo právnická osoba nachádzajúca sa v dobe využívania služby na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.

§ 2. Uzavretie zmluvy a užívateľský účet

 1. Uzavretie zmluvy, podľa ktorej dochádza k poskytovaniu služieb ponúkaných Poskytovateľom, nastáva okamihom odsúhlasenia Podmienok v mobilných aplikáciách prevádzkovaných Poskytovateľom alebo vyplnením registračného formulára na webových stránkach www.audioteka.sk. Zmluva a všetky informácie viažuce sa k jej uzavretiu sú v slovenskom jazyku.
 2. Pri uzavretí zmluvy každému užívateľovi vzniká Užívateľský účet. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Užívateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Užívateľom v Užívateľskom účte a pri realizácii objednávky sú Poskytovateľom považované za správne. Pri registrácii a pri objednávaní služby je Užívateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.
 3. Odsúhlasením Podmienok v mobilných aplikáciách alebo registráciou Užívateľ potvrdzuje, že je zoznámený s Podmienkami, že súhlasí so všetkými ustanoveniami a so zhromažďovaním, spracovaním a využitím zadaných osobných údajov Poskytovateľom pre administratívne, štatistické a marketingové účely v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.
 4. Registráciou Užívateľ súhlasí so zasielaním obchodných oznámení zaslaných Poskytovateľom na elektronickú adresu zadanú Užívateľom pri registrácii. Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek zrušiť v nastavení svojho užívateľského účtu alebo e-mailom na adresu podpora@audioteka.com.
 5. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho Užívateľského účtu.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

§ 3. Poskytovanie služby

 1. Službou sa pre účely týchto podmienok rozumie spoplatnená služba Poskytovateľa spočívajúca v sprístupnení audioknižného diela v nehmotnom elektronickom formáte Užívateľovi pre jeho osobnú potrebu a v poskytnutí oprávnenia k využívaniu diela Užívateľom a to spôsobom a v rozsahu stanovenom v týchto podmienkach.
 2. Poskytovanie služby Poskytovateľom je realizované cez stránku www.audioteka.sk a cez mobilné aplikácie Audiotéka.
 3. Webové rozhranie obchodu aj aplikácie Audiotéka obsahujú všetky informácie o sprístupňovaných dielach, vrátane cien ich sprístupnení. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní či aplikáciách Audiotéka. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľa uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 4. Pred odoslaním objednávky je Užívateľovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Užívateľ vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Užívateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v odoslanej objednávke sú Poskytovateľom považované za správne.
 5. Poskytovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí jej prijatie elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Užívateľom uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „Elektronická adresa Užívateľa").
 6. Objednávka je vybavená akonáhle Poskytovateľ dostane informácie o pozitívnom vykonaní platobnej transakcie od poskytovateľa platobného systému.
 7. Užívateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí zmluvy. Náklady vzniknuté Užívateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Užívateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

§ 4. Platobné podmienky

 1. Cenu služby a prípadné náklady spojené s dodaním služby podľa zmluvy môže Užívateľ uhradiť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal

b. bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány PayU

c. bezhotovostne v aplikáciách tzv. In App Purchase platbou

 1. Užívateľ berie na vedomie, že rozsah platobných možností sa môže v čase meniť.
 2. Poskytovateľ nepožaduje od Užívateľa zálohu či inú obdobnú platbu.
 3. Prípadné zľavy poskytnuté Užívateľovi nie je možné vzájomne kombinovať.

§ 5. Ukončenie zmluvy

 1. Užívateľ, ktorý sa zaregistroval na webovej stránke alebo odsúhlasil Podmienky prostredníctvom aplikácie Audiotéky, prehlasuje, že si je vedomý toho, že služby poskytované Poskytovateľom nemôžu byť kvôli ich povahe vrátené, a preto nemôže odstúpiť od zmluvy, ale môže zmluvu rozviazať za nasledujúcich podmienok.
 2. Ukončiť zmluvu môže Užívateľ na základe písomného prehlásenia odoslaného na e-mail: podpora@audioteka.com. Po získaní prehlásenia dôjde k zastaveniu spracovania údajov o Užívateľovi, ktoré je nutné kvôli správnemu fungovaniu systému poskytujúceho služby popísané v Podmienkach.
 3. K ukončeniu zmluvy zo strany Poskytovateľa môže dôjsť, ak Užívateľ použije svoj užívateľský účet v rozpore s Podmienkami alebo s Licenciou Užívateľa, využije alebo sa pokúsi využiť služby Poskytovateľa v rozpore s ich účelom, prenikne alebo sa pokúsi preniknúť na servery Poskytovateľa.
 4. V prípade, že Užívateľ vyvíja činnosť, ktorá nie je v rozpore s aktuálnymi Podmienkami, ale budú Poskytovateľom považované za nežiaduce, Poskytovateľ upozorní Užívateľa na túto skutočnosť a vyzve ho, aby okamžite prestal s touto činnosťou. Pokiaľ Užívateľ s nežiaducou činnosťou neprestane ihneď po výzve, zmluva zanikne ipso facto, pričom dôvod ukončenia zmluvy je na strane Užívateľa.
 5. Ukončenie zmluvy má za následok zmazanie užívateľského účtu.

§ 6. Reklamácie

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia (ďalej len Reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Užívateľ môže odosielať Reklamácie v záležitostiach týkajúcich sa poskytovania služieb uvedených v Podmienkach elektronicky na e-mailovú adresu: podpora@audioteka.com.
 3. Poskytovateľ vybaví Reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Za písomný doklad sa bude považovať aj zaslanie e-mailovej správy.
 4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Poskytovateľa za vady môže upraviť reklamačný poriadok Poskytovateľa.
 5. Zákazník má právo obrátiť sa na e-mailovú adresu predávajúceho podpora@audioteka.com so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, napr. SOI, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Vyplýva to zo Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

§ 7. Ochrana súkromia

 1. Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR""). Poskytovateľ spracúva osobné údaje svojich užívateľov v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR, ako aj podľa Zásad ochrany osobných údajov.

§ 8. Zodpovednosť poskytovateľa

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne službu zneprístupniť z dôvodu opravy, modernizácie, úpravy alebo údržby zariadenia alebo softvéru a to bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.
 2. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré Užívateľ alebo tretia strana utrpí v súvislosti s výpadkom alebo prerušením poskytovaných služieb uvedených v odseku vyššie.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy alebo nesprávne plnenie služieb, ak sú spôsobené tretími stranami (najmä mobilnými operátormi, poskytovateľmi telekomunikačných služieb a elektriny). To platí aj pre škody spôsobené počítačovými vírusmi a ďalším podobným softvérom.
 4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla a za ich použitie treťou osobou, ako ani za žiadne škody týmto použitím spôsobené.

§ 9. Objednané služby

 1. Užívateľ môže používať službu iba v súlade s užívateľskou licenciou.
 2. Všetky diela, ktoré sú k dispozícii v rámci služby poskytovanej Poskytovateľom, sú chránené v súlade so Zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon).
 3. Užívateľ je povinný dbať na to, aby žiadne iné nepovolané osoby nemali prístup k dielam tak, že by diela mohli reprodukovať, distribuovať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s rozsahom udelených práv. Po obdržaní informácie o takejto situácii môže Poskytovateľ ukončiť zmluvu a uskutočniť ďalšie úkony v súlade s platným právnym poriadkom.
 4. Poskytovateľ oznamuje, že všetky diela dostupné na stránkach obsahujú bezpečnostný systém proti nedovolenému použitiu diel.
 5. Každé dielo stiahnuté zo služby je označené ako jedinečná kópia diela umiestnením identifikačných údajov Užívateľa do stiahnutého súboru. Každý Užívateľ, ktorý stiahol dielo, súhlasí s týmto označením a tiež súhlasí s tým, že nevykoná žiadnu akciu týkajúcu sa zmeny alebo zrušenia označenie diela. Označenie slúži Poskytovateľovi na identifikáciu Užívateľa a konkrétnej transakcie v prípade porušenia licenčných podmienok.
 6. Použitie akéhokoľvek bezpečnostného softvéru zabezpečujúceho sprístupnené diela má za účel iba a výhradne ochranu práv Poskytovateľa a v žiadnom prípade nie je určený na zber ďalších informácií o užívateľoch.

§ 10. Licencia Užívateľa

 1. Sprístupnením diela Užívateľ získava právo používať dielo podľa nasledujúcich dojednaní.
 2. Dielo získané v rámci poskytovania Služby Poskytovateľom má Užívateľ právo používať len pre osobnú potrebu.
 3. Užívateľ môže reprodukovať a kopírovať dielo do elektronických zariadení, uložiť ich do pamäte počítača alebo iných zariadení, aby sa oboznámil s obsahom bez možnosti zmien elektronickej štruktúry alebo úprav súboru a ďalšieho zdieľania.
 4. Užívateľ nie je oprávnený:

a. ponúkať, distribuovať, predávať alebo licencovať stiahnuté diela,

b. zasahovať do obsahu diela,

c. verejne dielo publikovať a rozmnožovať,

d. odstrániť identifikátory vlastníctva alebo inak zasahovať do technického zabezpečenia diela proti nelegálnemu šíreniu,

e. prenajímať dielo,

f. akokoľvek komerčne dielo využívať.

§ 11. Zabezpečenie diel

 1. Diela stiahnuté v rámci služby poskytovaných Poskytovateľom sú chránené transakčným vodoznakom. Pred stiahnutím je do nahrávky vložený jedinečný identifikátor. Jedná sa o nezvratný dôkaz, že Používateľ nahrávku získal legálne a že má výhradné právo k jej zálohovaniu bez ohľadu na to, či bude nahrávku počúvať z počítača, v mobilnom telefóne, pomocou MP3 prehrávača alebo v podobe na audio CD.
 2. Toto riešenie je realizované v spolupráci s firmou Music Trace GmbH, ktorá bola založená na Fraunhoferovom ústave, čo je výskumná inštitúcia svetovo preslávená svojou štandardizáciou MP3. Technológia používaná na zabezpečenie nahrávok stiahnutých zo služby Audiotéka.cz predstavuje najlepšie dostupné riešenie ochrany autorských práv, ktoré zaisťuje najvyšší možný stupeň zabezpečenia autorsky chráneného audio diela a zároveň vysoký užívateľský komfort.

§ 12. Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Znenie týchto podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Zmeny nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia podmienok.
Copyright © 2015-2023 Audiotéka.cz s.r.o.