Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Provozovatelem internetových stránek www.audioteka.cz a mobilních aplikací, prostřednictvím nichž je Uživatelům dodáváno objednané zboží v nehmotné elektronické podobě či je těmto poskytována možnost dočasného přístupu k audio obsahu formou streamingu (dále jen „Služba Audiotéka“), je společnost AUDIOTÉKA.CZ, s.r.o, se sídlem Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 286 57 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37419 (dále jen „Prodávající“).
  2. Zbožím v nehmotné elektronické podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží dodávané Prodávajícím elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě a mobilních aplikací provozovaných Prodávajícím v digitalizované podobě, bez hmotného nosiče (dále jen „Audio obsah“). Službou se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí zajištění možnosti dočasného přístupu k Audio obsahu Uživatelem formou streamingu.
  3. Uživatelem se rozumí osoba, které je Prodávajícím na základě její objednávky dodán Audio obsah (dále jen „Uživatel“).
  4. Uživatel může dle své volby v rámci Služby Audiotéka úplatně pořizovat jím vybraný Audio obsah nebo se může stát členem programu AUDIOTEKA KLUB, ve kterém získává možnost streamování Audio obsahu, jakož i řadu dalších výhod a funkcionalit nad rámec standardní verze Služby Audiotéka, jež jsou specifikována níže v čl. 6 těchto Obchodních podmínek.
 2. Registrace a uživatelský účet
  1. K registraci Uživatele ke Službě Audiotéka, na jejímž základě Uživatel získává přístup k Audio obsahu nabízeného Prodávajícím, dochází okamžikem vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.audioteka.cz nebo v mobilních aplikacích provozovaných Prodávajícím ze strany Uživatele. Smlouva a veškeré informace vážící se k jejímu uzavření jsou v českém jazyce.
  2. Po úspěšné registraci je každému Uživateli vytvořen Uživatelský účet. Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Uživatel je povinen při jakékoliv změně svých údajů tyto aktualizovat tak, aby mohl Prodávající řádně plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy ve vztahu k Uživateli. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a při realizaci objednávky jsou Prodávajícím považovány za správné, do doby jejich změny ze strany Uživatele.
  3. Odsouhlasením podmínek v mobilních aplikacích nebo registrací Uživatel potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami, a že s těmito souhlasí. Uživatel má právo udělit svůj souhlas s podmínkami shromažďování, zpracování a využití jím zadaných osobních údajů Prodávajícím pro administrativní, statistické a marketingové účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.
  4. V rámci registrace se Uživatel vyjadřuje, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zaslaných Prodávajícím na elektronickou adresu zadanou Uživatelem při registraci. Toto nastavení může Uživatel kdykoli zrušit v nastavení svého uživatelského účtu nebo e-mailem na adresu podpora@audioteka.com.
  5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
  6. V rámci svého uživatelského účtu má Uživatel možnost vkládat svá hodnocení k jednotlivému Audio obsahu. Všechna hodnocení pochází od registrovaných uživatelů, kteří mají Audio obsah v rámci svého účtu k poslechu dostupný a jsou shromažďována, ověřována a zveřejňována v souladu s Podmínkami a zásadami uvedenými na stránce https://audioteka.com/cz/review-terms-and-conditions-app
 3. Objednávka
  1. Prezentace digitálního obsahu na internetových stránkách a v mobilních aplikacích Prodávajícího nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).
  2. Uzavření smlouvy o dodání Audio obsahu je realizováno přes stránku www.audioteka.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Prodávajícího, kde si Uživatel vloží vybraný Audio obsah do košíku a uskuteční platbu vybraného Audio obsahu (dále jen „Smlouva o dodání Audio obsahu“). Tímto okamžikem již není možné objednávku měnit, jelikož je tato ihned předána k automatickému zpracování.
  3. Odesláním objednávky Uživatel stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dodání Audio obsahu.
 4. Koupě a dodání Audio obsahu
  1. Prodávající si vyhrazuje právo zpřístupnit některý Audio obsah výlučně prostřednictvím své mobilní aplikace, o čemž Uživatele vždy informuje před samotným nákupem v Nákupním košíku či v podmínkách konkrétní prodejní akce.
  2. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Uživatelem i Prodávajícím považovány za správné a závazné.
  3. Smlouva o dodání Audio obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy Uživateli potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je Uživateli zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný Audio obsah a obsahuje odkaz informující o zpřístupnění Audio obsahu v prostředí tzv. „Poličky“ Uživatele pro stažení Audio obsahu v komprimované složce MP3 souborů prostřednictvím internetové sítě nebo pro poslech Audio obsahu v mobilní aplikaci.
   1. Využití mobilní aplikace pro poslech Audio obsahu vyžaduje zařízení s operačním systémem: iOS (v nejnovější oficiálně výrobcem zveřejněné verzi systému nebo v kterékoli ze dvou předchozích verzí – informace o verzích operačního systému jsou k dispozici na www.apple.com), nebo Android (v nejnovější oficiálně výrobcem zveřejněné verzi nebo v kterékoli ze dvou předchozích verzí podporující, v souladu s informacemi výrobce, Widevine DRM systém – informace o verzích jsou dostupné na www.android.com).
   2. Zpřístupněním Audio obsahu v mobilní aplikaci získává Uživatel Audio obsah k dispozici pro poslech formou online streamingu nebo ke stažení pro poslech v rámci aplikace offline. Možnost tohoto stažení Audio obsahu v aplikaci je omezena na 50 titulů současně.
  4. Uživatel odesláním objednávky jím vybraného Audio obsahu uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s dodáním tohoto Audio obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že po zpřístupnění jím objednaného Audio obsahu Prodávajícím Uživateli zaniká právo odstoupit od Smlouvy o dodání Audio obsahu.
  5. Zřízením práva Uživateli užít Audio obsah je tomuto dáno právo trvalého přístupu k úplatně získanému Audio obsahu v rámci své elektronické audiopoličky s možností jeho stažení a uložení v zabezpečeném datovém formátu do svého elektronického zařízení pro svojí osobní potřebu, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 5. Platební podmínky
  1. Všechny ceny uvedené na internetové stránce www.audioteka.cz či mobilní aplikaci Prodávajícího jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky Uživatelem Prodávajícímu. Ceny Audio obsahu jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní či mobilních aplikacích Prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Uživatelem Smlouvu o dodání Audio obsahu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Prodávající neúčtuje Uživateli žádné poplatky v souvislosti s uzavřením smluv při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.). Uživatel hradí pouze takové náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb.
  3. Platba za zpřístupněný Audio obsah je možná pouze bezhotovostní formou, a to jedním ze způsobů uvedených v sekci Nákupní košík – Způsob platby dle výběru Uživatele. Tato platba probíhá bez dalších poplatků ze strany Prodávajícího.
  4. Případné slevy poskytnuté Uživateli nelze vzájemně kombinovat. Na slevu dále nevzniká jednotlivému Uživateli nárok v případě jakékoliv prodejní, propagační či jiné obdobné akce pořádané Prodávajícím (jako např. narozeniny Audiotéka apod.). Prodávající si pro takové případy a pouze po dobu trvání takové akce vyhrazuje právo uplatnění slevy Uživateli neumožnit. Na slevu dále nevzniká nárok držiteli dárkového poukazu.
  5. Odesláním objednávky Uživatel uděluje Prodávajícímu výslovný souhlas se zasíláním dokladu o zakoupení objednaného Audio obsahu výhradně v elektronické podobě.
 6. Předplatitelský program AUDIOTEKA KLUB
  1. Prodávající umožňuje každému zájemci z řad Uživatelů stát se členem předplatitelského programu AUDIOTEKA KLUB (dále jen „Klub“), a to za podmínek uvedených blíže v Obchodních podmínkách AUDIOTEKA KLUB.
  2. Členství v Klubu je podmíněno buď úhradou měsíční platby, nebo jednorázovou platbou pro případ sjednání členství v Audioteka Klubu na dobu určitou.
  3. V rámci členství v Klubu Uživatel získává:
   1. neomezený přístup k vybranému katalogu Audio obsahu dostupnému v Klubu po dobu trvání jeho členství v programu; a
   2. přístup k exkluzivnímu Audio obsahu dostupnému pouze pro členy Klubu; a
   3. přednostní přístup k novinkám a dalšímu Audio obsahu ve Službě AUDIOTÉKA, určenému Prodávajícím; a
   4. možnost sdílení úplatně získaného Audio obsahu ve službě Audiotéka s dalšími dvěma členy rodiny, kteří jsou rovněž uživateli služby Audiotéka.
 7. Odpovědnost Prodávajícího
  1. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně znepřístupnit Službu Audiotéka, jakož i veškeré plnění poskytované prostřednictvím internetové stránky www.audioteka.cz a mobilních aplikací, z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění Uživatele.
  2. Prodávající není odpovědný za škodu a jinou újmu, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb a plnění uvedených v odstavci výše.
  3. Prodávající neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalšími okolnostmi softwarového původu.
  4. Prodávající není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody a jiné újmy tímto použitím způsobené.
 8. Záruční a reklamační podmínky
  1. Na Audio obsah zakoupený Uživatelem se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku zpřístupnění Audio obsahu Uživateli. V případě výměny Audio obsahu Uživateli počíná běžet nová záruční doba okamžikem zpřístupnění tohoto nového Audio obsahu.
  2. Reklamace dodaného Audio obsahu, jakož i veškeré další právní jednání Uživatele vůči Prodávajícímu z titulu vad Audio obsahu, se uplatňují emailovou zprávou zaslanou na adresu podpora@audioteka.com nebo vyplněním a zasláním reklamačního formuláře.
  3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned a ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od obdržení. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba na odborné posouzení vady. O vyřízení nebo zamítnutí reklamace bude Prodávající Uživatele informovat.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů mezi Uživatelem a Prodávajícím on-line je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Ochrana autorských práv
  1. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněný Audio obsah je chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“).
  2. Uživatel se zavazuje užít zpřístupněný Audio obsah pouze pro svoji osobní potřebu, s výjimkou funkce sdílení Audio obsahu sjednanou v Obchodních podmínkách AUDIOTEKA KLUB, a zejména se zavazuje tento dále nezpřístupňovat třetím osobám a tento neužívat dalšími způsoby porušujícími právní předpisy či autorská práva třetích osob. Uživatel se jmenovitě zavazuje zpřístupněný Audio obsah dále nenabízet, nedistribuovat, ani jinak komerčně využívat a tento veřejně publikovat či rozmnožovat.
  3. Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k dílům tak, že by díla mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může Prodávající ukončit poskytování svého plnění ve vztahu k takovému Uživateli.
  4. Prodávající sděluje, že veškerý jím zpřístupňovaný Audio obsah obsahuje bezpečnostní systém proti jeho nedovolenému použití. Uživatel nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví Audio obsahu a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření Audio obsahu.
  5. Každý Audio obsah stažený prostřednictvím Služby Audiotéka do zařízení Uživatele je označen jako jedinečná kopie díla umístěním identifikačních údajů Uživatele do staženého souboru. Každý Uživatel, který stáhnul dílo, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení takto staženého Audio. Toto označení slouží Prodávajícímu k identifikaci Uživatele a konkrétní transakce v případě porušení licenčních podmínek.
  6. Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněný Audio obsah má za účel pouze a výhradně ochranu práv Prodávajícího a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o Uživatelích.
 10. Ochrana osobních údajů

  Prodávající je správcem osobních údajů Uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Prodávající zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle Zásad ochrany osobních údajů.

 11. Závěrečná ustanovení

  1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi Uživatelem a Prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
  2. Uživatel odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi Obchodními podmínkami tohoto nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Uživatel dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem Smlouvu o dodání Audio obsahu s Prodávajícím uzavřít.

Kontaktní údaje prodávajícího:

 • Korespondenční adresa: AUDIOTÉKA.CZ s. r. o., Smetanovo náměstí 222/8, 70200 Moravská Ostrava
 • Adresa pro doručování elektronické pošty: podpora@audioteka.com
 • Telefonní číslo: +420 597 490 446

Aktualizováno dne 9. 11. 2023

Copyright © 2011-2024 Audiotéka.cz s.r.o.