Ochrana osobných údajov

V těchto „Zásadách ochrany osobních údajů” Vám přiblížíme praxi, kterou se řídí společnosti skupiny Audioteka S.A. (dále jako Audioteka) ve věci shromažďování, zpracovávání a zveřejňování určitých informací, včetně osobních údajů uživatelů.

Vaše osobní údaje budou zpracovávaný za účelem využívání služeb poskytovaných společností AUDIOTÉKA.CZ s.r.o. a pro její marketingové účely. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je smlouva – podle článku 6. odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jako GDPR. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je i právně odůvodněný zájem správce údajů – podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v realizaci marketingových cílů reklamováním vlastních výrobků a služeb. Právně odůvodněným zájmem správce údajů je i ochrana společnosti AUDIOTÉKA.CZ s.r.o před případnými nároky.

Kontakt

V případě dotazů týkajících se účtu uživatele, způsobu fungování služby nebo pro účely získaní pomoci, použijte prosím mail podpora@audioteka.cz.

V případě dotazů týkajících se těchto podmínek nebo našeho zpracovávání osobních údajů uživatelů atd., použijte prosím mail gdpr@audioteka.cz.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AUDIOTÉKA.CZ s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28657144, DIČ: CZ699002903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37419 . (dále jen „správce“).

Může nastat situace, že pro naši i Vaší bezpečnost bude nutné před realizací požadavku ověřit totožnost uživatele, který nás požádá o pomoc.

Shromažďování údajů

O uživatelích shromažďujeme a uchováváme následujíci údaje:

Informace poskytované uživatelem:

 • email,
 • jméno, příjmení;
 • informace poskytované uživatelem, který se rozhodne předat hodnocení nebo názor;
 • úřední identifikační údaje, mezi jinými pro účely spojené s daňovými předpisy.

Údaje shromažďované automaticky (mohou ale nemusí zahrnovat):

 • identifikační údaje zařízení nebo jiné jedinečné identifikační údaje, například adresa ip, imei, imsi;
 • identifikátory zobrazení reklam, jako jsou např. ‘cookies’ (více viz níže „Soubory cookies a internetová reklama“);
 • informace o prohlížeči;
 • identifikátory zařízení a jejich parametry, jako jsou např. rozlišení, velikost monitoru a stav zařízení, jako např. orientace monitoru, stav síťového připojení
 • údaje zasílané v SMS, jako jsou autorizační klíče, atd. Některé naše aplikace mají přístup ke zprávám SMS v telefonním přístroji. Tento přístup je využíván výlučně pro účely přečtení informací sloužících k aktivaci služeb. Jiné Vaše zprávy SMS nečteme ani nezpracováváme;
 • informace týkající se způsobu využívání služby, jako jsou: aktivita v rámci využívání služby, poslouchané skladby, historie poslechu a vyhledávání;
 • historie kontaktů s naším zákaznickým servisem – datum, hodina, důvod kontaktu, zvolená forma komunikace;

Informace z jiných zdrojů: mezi subjekty, které jsou zdrojem takových údajů, můžeme uvést například:

 • dodavatele platebních služeb, kteří nám předávají aktuální informace o způsobu plateb podle vztahu mezi nimi a uživatelem, a takové údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresní údaje, typ a platnost karty, část údajů o čísle karty, klíče k realizaci plateb;
 • partnery, kteří s námi spolupracují v rámci nabízení přístupu k službě nebo v rámci společných marketingových akcí;
 • subjekty poskytující demografické a geografické údaje, údaje týkající se reklam, včetně cílených reklam a reklam online, a široce pojatou analytiku;
 • veřejně přístupné zdroje;
 • informace z pluginu sociálních sítí, jako je například „To se mi líbí“ na FB stránce www.

Údaje shromažďujeme a uchováváme na serverech umístěných v několika zemích.

Nakládání s údaji

S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem využití služeb poskytovaných Audiotekou a pro její marketingové účely, zejména pro účely:

 • registrace uživatele, realizaci objednávek a plateb uživatele;
 • zlepšování a personalizace našich marketingových činností. Na základě Vašeho chování v aplikaci, realizovaných činností, včetně tímto způsobem shromažďovaných údajů, Vám budou po získání Vašeho výslovného souhlasu zautomatizovaným způsobem připravovány personalizované nabídky. V tomto rozsahu bude zákonností zpracování článek 22 odst. 2 písm. c) GDPR. Daný souhlas máte právo kdykoli odvolat, což nebude mít vliv na soulad s právem shromažďování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním;
 • zlepšování našich služeb, optimalizace způsobů doporučování obsahu;
 • analýzy a lepší pochopení našich uživatelů;
 • posílání informací o naší službě (např. za použití emailových zpráv, textových zpráv typu push a kanálů internetové komunikace);
 • posílání informací o novinkách, premiérách, nových produktech v Audiotéce, speciálních nabídkách a akcích nebo anketách;
 • poskytování pomoci uživatelům při používání služby.

Zveřejňování údajů

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům, ledaže povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z obecně platných právních předpisů, nebo když jsou údaje o uživateli nezbytné pro poskytování služeb uživatelům s určitým cílem a za podmínek uvedených níže:

Poskytovatelé služeb: Subjekty, kterým bylo svěřeno zpracovávání Vašich osobních údajů, patři do kategorie dodavatelů infrastrukturálních, marketingových, reklamních, analytických, informačních a IT řešení, mimo jiné pro účely personalizace a optimalizace naší služby. Podle GDPR mohou tyto subjekty zpracovávat Vaše osobní údaje ve třetím státě. Tyto subjekty dále mohou pro účely zpracování Vašich osobních údajů využívat další subjekty, které budou tyto údaje zpracovávat v třetí zemi.

Poskytovatele platebních služeb: Pro účely realizace plateb zpřístupní Audioteka Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu tomu zprostředkovateli elektronických plateb, kterého jste si za tímto účelem zvolil/a.

Jiná země než země Vašeho pobytu: Vaše údaje můžeme rovněž poskytnout subjektům nacházejícím se v jiné zemii, než je země Vašeho bydliště. Proto nakládání s Vašimi osobními údaji mohou upravovat jiné právní předpisy o jejich ochraně, než ty, které platí v zemi Vašeho bydliště.

Společnosti skupiny Audioteka: Vaše informace můžeme zpřístupnit jiným společnostem skupiny Audioteka pro účely realizace činností uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uživatel může v rámci naší služby dobrovolně zveřejnit své údaje například tím, že zveřejní své hodnocení nebo názor na námi nabízený obsah, které mohou využít třetí osoby. Některé funkce naší služby mohou také obsahovat možnost zpřístupnění informací pomocí elektronické pošty, zprávy SMS a sociálních aplikací. Pluginy sociálních portálů jsou provozovány operátory těchto sociálních portálů a řídí se jejich zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

V případě předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajistíme, aby byly údaje předány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s platnými právními předpisy. Pokud jsou údaje předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru, používá Audioteka Standardní smluvní doložky a systém štítu soukromí „Privacy Shield“ jako bezpečnostní prostředky ve vztahu k třetím zemím, u kterých Evropská komise neurčila dostatečnou úroveň ochrany údajů.   

Doba zpracovávání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho využívání služeb Audioteky, po dobu trvání smluvního vztahu, a po dobu nezbytnou pro ochranu práv všech stran po jejím vypršení.

Přístup k účtu a profily

Uživatelé mohou používat náši službu prostřednictvím individuálního účtu, nebo anonymního účtu. Anonymní účet však nevylučuje zpracovávání osobních údajů.

Pro zjednodušení přístupu k naší službě, může uživatel ve chvíli přihlášení přes stránky www použít funkci „Zapamatovat si na tomto zařízení“. Jedná se o řešení, které umožňuje uživateli přímý a jednodušší přístup k účtu a službě.

Pokud uživatel zpřístupní svůj účet jiným osobám, budou mít tyto osoby náhled na jeho údaje.

Práva uživatele a informace týkající se uživatele

Máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, na obdržení kopie svých osobních údajů podléhajících zpracovávání;
 • na opravu svých chybných údajů;
 • žádat o odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě, že nastanou okolnosti uvedené v článku 17 GDPR;
 • žádat o omezení zpracovávání údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR;
 • přenášet dodané údaje zpracovávané automatizovaným způsobem.

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 • e-mailovou zprávou na: gdpr@audioteka.cz
 • písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: AUDIOTÉKA.CZ s.r.o., Smetanovo náměstí 222/8, 702 00 Moravská Ostrava;

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

Děti

Ochrana soukromí nezletilých je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu není žádná část servisu určena pro děti mladší 13 let.

Soubory cookies a internetová reklama

Shromažďujeme a analyzujeme neosobní informace týkající se typu, modelu zařízení, jeho dostupné paměti, reklamního identifikátoru a veškerých technických informací o uživateli, operačním systému i jiných obdobných informacích. Můžeme shromažďovat soubory cookies obsahující výše uvedené informace. Informace jsou uchovávány za účelem zefektivnění fungování Systému a za účelem automatického adresování uživateli personalizovaných nabídek. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies zapsány v paměti Vašeho zařízení, musíte příslušným způsobem modifikovat nastavení Vašeho zařízení. Konfigurace, která umožňuje používání souborů cookies znamená, že s výše uvedeným dáváte souhlas.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Audioteka si vyhrazuje možnost tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. V takovém případě se v obsahu Aplikace nebo na stránkách služby objeví příslušná informace.

Souhlas

Používáním našich služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím služby Audioteky. Další používání našich služeb po zavedení změn v Zásadách ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s výše uvedenými změnami.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.

Copyright © 2015-2023 Audiotéka.cz s.r.o.