Taisyklės

Naudojimosi audioteka.com/lt taisyklės

§ 1. Sąvokos

1.1. Administratorius – UAB „AMK“, juridinio asmens kodas 300100466, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 86-25, Vilnius.

1.2. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris įsigyja Prekę(-ių) iš internetinės parduotuvės audioteka.com/lt.

1.3. Šalys – Vartotojas ir Administratorius kartu.

1.4. Taisyklės – šios taisyklės, reglamentuojančios Administratoriaus ir Vartotojo santykius dėl Prekės (-ių) įsigijimo elektroniniame portale audioteka.com/lt.

1.5. Prekė (-ės) – interneto portale audioteka.com/lt internetu ar per mobiliąją aplikaciją platinamos audio knygos ir kitos garso rinkmenos, skirtos laikyti elektroninės informacijos rinkmenose ir naudoti taip, kaip tą numato Vartotojo licencija. Prekės sąvoka vienaskaitoje gali būti suprantama ir daugiskaitos prasme ir atvirkščiai, priklausomai kaip to reikalauja kontekstas.

1.6. Vartotojo licencija – naudojimosi įsigytomis Prekėmis sąlygos ir apribojimai.

§ 2. Bendrosios sąlygos

2.1. Vartotojas patvirtina, kad jis tinkamai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutinka. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo ir Administratoriaus teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos. Taisyklės Vartotojui pradedamos taikyti nuo to momento, kai jis patvirtina, kad su jomis susipažino ir sutinka.

2.2. Vartotojas įsipareigoja susipažinti su Administratoriaus internetinėje svetainėje audioteka.com/lt paskelbta Privatumo politika. Nesutikdamas su atitinkamomis Privatumo politikos sąlygomis ar Asmens duomenų panaudojimo būdais, Vartotojas privalo nedelsiant apie tai pranešti Administratoriui.

§ 3. Vartotojo registracija, užsakymas, sutarties sudarymas

3.1. Norėdamas įsigyti Prekių, Vartotojas turi teisingai užpildyti registracijos formą adresu audioteka.com/lt. Kartu sukuriama Vartotojo paskyra svetainėje. Paskyra suteikia Vartotojui galimybę pirkti, atlikti mokėjimus ir gauti įsigytas prekes.

3.2. Patvirtinęs registracijos formą Vartotojas patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi ir kad jis susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir sutinka, kad Administratorius kauptų, tvarkytų ir naudotų formoje pateiktus duomenis (įskaitant ir asmens duomenis) administraciniais, statistiniais ir rinkodaros tikslais, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

3.3. Sukurdamas paskyrą svetainėje audioteka.com/lt, Vartotojas sutinka gauti jo neužsakytą informaciją apie Prekes, kurią Administratorius siunčia savo ar kitų subjektų vardu Vartotojo adresu, kurį jis nurodė registruodamasis svetainėje. Šį sutikimą vėliau galima bet kada atšaukti ir vėl užsisakyti svetainėje audioteka.com/lt ar išsiuntus elektroninį laišką Administratoriui adresu pagalba@audioteka.lt.

3.4. Vartotojui suteikiama prieiga prie paskyros, įvedus į prisijungimo formos laukus teisingą prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos Vartotojas, registruodamasis svetainėje, susikuria pats. Prisijungimo prie sistemos vardas – tai Vartotojo elektroninio pašto adresas. Pamiršus slaptažodį, jį galima atkurti naudojantis slaptažodžio atkūrimo forma. Priminimas vartotojui bus išsiųstas tuo elektroninio pašto adresu, kurį jis nurodė, registruodamasis svetainėje. Vartotojas įsipareigoja saugoti prisijungimo slaptažodį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims. Administratorius neatsako už jokius Vartotojo nuostolius, kilusius dėl slaptažodžio ar kitų prisijungimo prie paskyros duomenų praradimo.

3.5. Vartotojo užsakymas priimamas svetainėje audioteka.com/lt arba per mobilią aplikaciją. Pateikus užsakymą, Vartotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriuo informuojama, kad užsakymas priimtas vykdyti, o tai reiškia, kad užsakymas pateiktas teisingai.

3.6. Prekės įsigijimo sutartis sudaroma Vartotojui užsiregistravus audioteka.com/lt, užsakius Prekę ir už ją apmokėjus nurodytą kainą. Sutarties sudarymo momentu laikomas apmokėjimo už Prekę momentas.

3.7. Užsakymas įvykdomas tada, kai Administratorius gauna informaciją apie atliktą mokėjimą.

§ 4. Prekės ir jų naudojimas

4.1. Interneto parduotuvėje https://audioteka.com/lt ar per mobiliąsias aplikacijas yra platinamos audio knygos ir kiti garso įrašai.

4.2. Kiekvienas asmuo turi galimybę nemokamai susipažinti su pateiktu Prekės (garso įrašo) turiniu.

4.3. Apmokėjus už Prekes, audio knygos ir kiti garso įrašai Vartotojui prieinami per mobiliąją aplikaciją. Prekę Vartotojas gali bet kada atsisiųsti mobiliojoje aplikacijoje.

4.4. Kiekviena Prekė yra saugoma pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, todėl naudojimasis ja yra leidžiamas tik pagal šių Taisyklių ir Vartotojo licencijos sąlygas.

4.5. Administratorius informuoja, kad visos Prekės turi įdiegtą apsaugos sistemą nuo nelegalaus jų naudojimo, t. y. kiekviena parduodama Prekė yra žymima garso įspaudu, kiekviena Prekės kopija yra individualizuota, o tai reiškia, kad Vartotojui įsigijus Prekę yra įrašomi Prekę įsigijusio Vartotojo identifikacijos duomenys. Vartotojui Prekė pateikiama tik ją atitinkamai pažymėjus.

4.6. Prekės apsaugos sistema išlieka veikianti ir Vartotojas gali būti identifikuojamas net ir tais atvejais, jei garso įrašas perrašomas skaitmeniniu ar mechaniniu būdu.

4.7. Kiekvienas Prekę įsigyjantis Vartotojas sutinka, kad Prekė būtų atitinkamai žymima, ir įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kad šis žymėjimas būtų pakeistas ar panaikintas. Žymėjimas reikalingas tam, kad Administratorius galėtų identifikuoti Vartotoją ir patį sandorį.

4.8. Vartotojas privalo užtikrinti, kad Prekė būtų neprieinama neįgaliotiems asmenims, kad šie negalėtų kopijuoti, platinti ar kitokiu būdu neteisėtai naudotis teikiamu turiniu. Gavęs informaciją apie tokius atvejus, Administratorius turi teisę imtis visų teisinių priemonių (įskaitant ir ieškinio dėl žalos atlyginimo pareiškimą) autorinėms teisėms ginti.

4.9. Prekės naudojimo sąlygos nurodomos Vartotojo licencijoje.

§ 5. Vartotojo licencija

5.1. Kiekvienas Prekes įsigyjantis Vartotojas privalo jas naudoti pagal šiame skyriuje ir kitas Taisyklėse įtvirtintas sąlygas:

5.1.1. iš Administratoriaus įsigytas Prekes Vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms;

5.2. Vartotojas neturi teisės įsigytas Prekes ar jų fragmentus:

5.2.1. iškraipyti, modifikuoti ar kitaip pakeisti jų turinį;

5.2.2. platinti ir dauginti;

5.2.3. pašalinti apsauginius ženklus ir/ ar kitas techninės apsaugos priemonės;

5.2.4. disponuoti Prekėmis (perparduoti, išnuomoti, dovanoti ir pan.);

5.2.5. naudoti komerciniais tikslais.

§ 6. Vartotojo teisės ir pareigos

6.1. Vartotojas turi teisę nemokamai susipažinti su Prekės (garso įrašo) pateiktu turiniu, išklausydamas svetainėje bei per mobiliąją aplikaciją prieinamą Prekės ištrauką.

6.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti jam siunčiamos Administratoriaus reklaminės informacijos keisdamas savo paskyros nustatymus svetainėje audioteka.com/lt bei pranešęs apie tai Administratoriui el. paštu pagalba@audioteka.lt.

6.3. Vartotojas turi teisę prašyti Administratoriaus panaikinti jo paskyrą audioteka.com/lt, tokį pageidavimą Vartotojas turi išreikšti el. paštu pagalba@audioteka.lt. Vartotojo paskyra panaikinama ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo atitinkamo Vartotojo pranešimo gavimo dienos.

6.4. Vartotojas turi pareigą apmokėti už užsakytas Prekes.

6.5. Vartotojas turi pareigą sąžiningai naudotis įsigytomis Prekėmis, laikantis Vartotojo licencijos, o to nesilaikant – atlyginti Administratoriaus ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

6.6. Vartotojas neatšaukiamai pareiškia ir patvirtina, jog jis nori, kad Prekė jam būtų pateikta iš karto nuo apmokėjimo už ją momento, nelaikant kol pasibaigs sutarties atsisakymo terminas, todėl Vartotojas iš anksto atsisako savo įstatyminės teisės atsisakyti sudarytos sutarties su Administratoriumi, t. y. Vartotojui įsigijus Prekę ir už ją apmokėjus, jis praranda teisę atsisakyti Prekės, taip pat neturi teisės reikalauti Administratoriaus priimti grąžinamą Prekę ir reikalauti grąžinti Vartotojui jo sumokėtus pinigus.

§ 7. Administratoriaus teisės ir pareigos, atsakomybės apribojimas

7.1. Administratorius įsipareigoja suteikti Vartotojui jo įsigytą Prekę, už kurią yra apmokėta.

7.2. Administratorius turi teisę nustatyti ir keisti parduodamų Prekių kainas.

7.3. Administratorius turi teisę be išankstinio Vartotojo įspėjimo laikinai išjungti Prekių ir jų palaikymo paslaugų tiekimą, kai vykdomi remonto, plėtros, įrangos keitimo ir konservavimo, programavimo darbai.

7.4. Administratorius turi teisę atjungti Vartotojo paskyrą, jeigu nustatoma, kad Vartotojas šia paskyra naudojasi nesąžiningai ar ne pagal jos paskirtį, taip pat jeigu nustatoma, kad Vartotojas pažeidė Vartotojo licencijos sąlygas.

7.5. Administratorius neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų negautos naudos dėl Prekių ar jų palaikymo paslaugų tiekimo pertraukų ar sutrikimų, aptartų ankstesniame punkte.

7.6. Administratorius neatsako už neteikiamas ar netinkamai teikiamas paslaugas, jei tai nutinka dėl trečiųjų asmenų kaltės (o ypač dėl telefoninių komunikacijų operatorių, telekomunikacijų ir elektros tinklų teikėjų). Tai taikoma ir žalai, kurią padaro kompiuterių virusai ir kitos panašios programos.

7.7. Administratorius neatsako už tai, kad Vartotojas praranda identifikacijai naudojamą prisijungimo vardą arba slaptažodį, leidžiančius įsigyti Prekes naudotis jų palaikymo paslaugomis, arba už tai, kad ši informacija tampa prieinama tretiesiems asmenims, ir už žalą, atsirandančią dėl Vartotojo veiksmų ar neveikimo, o būtent, Vartotojui netinkamai naudojantis sistema audioteka.com/lt arba pateikus neišsamius arba neteisingus duomenis.

§ 8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Administratorius turi teisę vienašališkai pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles apie tai paskelbdamas viešai internetinėje svetainėje audioteka.com/lt. Pakeitimai įsigalioja nuo jų pakeitimo momento.

8.2. Visi Vartotojų skundai pateikiame Administratoriui el. paštu ir Administratoriaus išnagrinėjami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Tuo atveju, jeigu ginčo nepavyksta Šalims išspręsti taikiai per nurodytą laikotarpį ginčai sprendžiami teisme Vilniaus mieste.

Audioteka.com/lt privatumo politika

§ 1. Sąvokos

1.1. Administratorius – UAB „AMK“, juridinio asmens kodas 300100466, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 86-25, Vilnius.

1.2. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris įsigyja Prekę (-ių) iš internetinės parduotuvės audioteka.com/lt.

1.3. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame numatytos kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis audioteka.com/lt.

1.4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.5. Prekė (-ės) – interneto portale audioteka.com/lt internetu ar per mobiliąją aplikaciją platinamos audio knygos ir kitos garso rinkmenos, skirtos laikyti elektroninės informacijos rinkmenose ir naudoti taip, kaip tą numato Vartotojo licencija. Prekės sąvoka vienaskaitoje gali būti suprantama ir daugiskaitos prasme ir atvirkščiai, priklausomai kaip to reikalauja kontekstas.

1.6. Vartotojo licencija – naudojimosi įsigytomis Prekėmis sąlygos ir apribojimai.

§ 2. Privatumo politikos sąlygos

2.1. Administratorius gerbia Vartotojų teisę į privatumą, todėl visa gauta informacija yra itin kruopščiai saugoma ir neatskleidžiama kitiems asmenims, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.

2.2. Vartotojas užpildęs registracijos forma audioteka.com/lt sistemoje sutinka, kad Administratorius tvarkytų jo Asmens duomenis. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas audioteka.com/lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei kitais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

2.3. Vartotojas turi teisę reikalauti, kad Administratorius nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje audioteka.com/lt nurodytoms paslaugoms teikti. Apie tokį sutikimo atšaukimą Vartotojas turi pranešti Administratoriui nedelsiant.

2.4. Sistemos žurnalų ir registracijos formose esanti informacija renkama ir saugoma, siekiant geriau pritaikyti sistemą audioteka.com/lt Vartotojų reikmėms bei statistinėms ataskaitoms rengti.

2.5. Administratorius nėra atsakingas už Asmens duomenų tvarkymo taisyklių pažeidimus, jei tai įvyksta ne dėl Administratoriaus kaltės.

2.6. Jei Vartotojas nepageidauja, kad jo pateikti Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginiais rinkodaros tikslais jis apie tai el. paštu pagalba@audioteka.lt turi informuoti Administratorių.

2.7. Administratorius įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.7.1. jei yra Vartotojo sutikimas jo duomenų atskleidimui;

2.7.2. jei tai būtina teikiant Prekes ar Prekių palaikymo paslaugas Vartotojui;

2.7.3. tiesioginės rinkodaros tikslais;

2.7.4. jei Vartotojo Asmens duomenų prašo teisėsaugos institucijos;

2.7.5. jei Vartotojas nesilaiko Vartotojo licencijos sąlygų, t .y. pažeidžia Prekių įsigijimo, laikymo, platinimo ar naudojimo sąlygas;

2.7.6. jei Administratorius imasi teisinių veiksmų autorinėms teisėms ginti (tokiu atveju, gali būti atskleisti įtariamo pažeidimo padarymu Vartotojo Asmens duomenys).

2.8. Administratorius turi teisę keisti šią Privatumo politiką ir apie tai paskelbti svetainėje audioteka.com/lt. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

Visos teisės saugomos © 2014-2023 UAB AMK