Taisyklės

§ 1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato apsipirkimo tinklalapyje audioteka.com/lt ir mobiliojoje programėlėje „Audioteka“ (toliau kartu – El. parduotuvė) sąlygas ir tvarką.

1.2. El. parduotuvę valdo UAB „AMK“ (toliau – Audioteka), juridinio asmens kodas 300100466, buveinės adresas Kalvarijų g. 3, Vilnius.

1.3. Norėdamas įsigyti el. parduotuvėje siūlomas audioknygas ir kitus garso įrašus (toliau kartu – Audioknygos) vartotojas (toliau – Vartotojas) privalo užsiregistruoti El. parduotuvės sistemoje. Registracijos metu vartotojui sukuriama paskyra. Vartotojas, kuris įsigijo Audioknygą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikomas sudariusiu nuotolinę pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1.4. Audioknyga – knygos ar kito turinio elektroninis garso įrašas, skirtas klausyti mobiliojoje programėlėje „Audioteka“ išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio pagalba.

1.5. Vartotojo licencija – naudojimosi įsigyta Audioknyga sąlygos ir apribojimai.

§ 2. Vartotojo registracija, užsakymas, sutarties sudarymas

2.1. Registruodamasis El. parduotuvės sistemoje Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika ir su jomis sutinka. Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo ir Audiotekos teisės bei pareigos, Audioknygų įsigijimo bei apmokėjimo už jas tvarka. Taisyklės gali būti vienašališkai keičiamos be atskiro pranešimo, o jų pakeitimai galioja nuo paskelbimo El. parduotuvėje momento. Kiekvienam atskiram Audioknygos įsigijimui taikomos pirkimo metu galiojančios ir Vartotojo patvirtintos Taisyklės.

2.2. Patvirtinęs registracijos formą Vartotojas patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje ir užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą, taip pat duomenų patikslinimą jiems pasikeitus. Audioteka nėra atsakinga už Vartotojui atsiradusią žalą, kurią nulėmė netikslūs ar neteisingi registracijos formoje pateikti duomenys.

2.3. Vartotojui suteikiama prieiga prie paskyros, įvedus į prisijungimo formos laukus teisingą prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos Vartotojas, registruodamasis El. parduotuvėje, susikuria pats. Prisijungimo prie El. parduotuvės vardas – tai Vartotojo elektroninio pašto adresas. Pamiršus slaptažodį, jį galima atkurti naudojantis slaptažodžio atkūrimo formą. Priminimas Vartotojui bus išsiųstas tuo elektroninio pašto adresu, kurį jis nurodė, registruodamasis El. parduotuvėje. Vartotojas įsipareigoja saugoti prisijungimo duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir paskyroje atliekamus veiksmus.

2.4. Vartotojo užsakymas gali būti priimamas tiek tinklalapyje audioteka.com, tiek mobiliojoje programėlėje „Audioteka“.

2.5. Sutartis laikoma sudaryta Vartotojui atlikus mokėjimą už Audioknygą. Užsakymas įvykdomas, kai Audioteka gauna informaciją apie atliktą mokėjimą.

2.6. Po gauto apmokėjimo Audioknyga įkeliama į Vartotojo paskyrą. Vartotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie įvykdytą užsakymą.

2.7. El. parduotuvėje Audioknygą įsigijęs Vartotojas, pageidaujantis gauti individualią PVM sąskaitą-faktūrą, privalo raštu kreiptis į Audioteką el. pašto adresu pagalba@audioteka.lt. Prašymas dėl PVM sąskaitos-faktūros turi būti pateiktas per 3 dienas nuo Audioknygos įsigijimo momento. PVM sąskaitos-faktūros nebus siunčiamos, jei nuo Audioknygos įsigijimo momento praėjo daugiau nei 7 dienos. Vartotojui pageidaujant, kad PVM sąskaita-faktūra būtų adresuota juridiniam asmeniui, prašyme turi būti nurodyti, sąskaitai išrašyti reikalingi, juridinio asmens duomenys: juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas.

§ 3. Audioknygų įsigijimas kreditų pagalba (Audioteka Go)

3.1. Registruoti El. parduotuvės Vartotojai turi galimybę įsigyti Audioknygas už jas apmokėdami „Audioteka Go“ kreditais, kurie įgyjami Audiotekos valdomame tinklalapyje audioknygos.lt. Kreditai Vartotojo paskyrai priskiriami aktyvavus (arba naršyklėje suvedus) gautame kupone nurodytą kodą.

3.2. Kreditų kainos yra skelbiamos tinklalapyje audioknygos.lt. Kreditų galiojimas yra ribotas tam tikru, gautame kupone nurodytu, terminu, kuris skaičiuojamas nuo kreditų aktyvavimo momento. Pasibaigus kreditų galiojimo terminui, jie negali būti panaudoti Audioknygoms El. parduotuvėje įsigyti ir pinigai už šiuos kreditus negrąžinami.

3.3. Už kreditus įsigytas Audioknygos Vartotojas gali klausyti neribotą laiką.

3.4. Audioteka pasilieka teisę riboti kreditų panaudojimą tam tikroms Audioknygoms įsigyti.

3.5. Audioteka pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti ar visiškai nutraukti prekybą Audioteka GO kreditais. Tokiu atveju Vartotojo anksčiau įsigyti kreditai galiotų iki pardavimo metu nustatyto termino.

§ 4. Audioknygų prenumerata (Audioteka Club)

4.1. Registruoti El. parduotuvės Vartotojai turi galimybę įsigyti Audioknygų prenumeratą, kuri suteikia Vartotojui teisę prenumeratos galiojimu laikotarpiu už fiksuotą mėnesinį mokestį neribotai klausyti į prenumeratos katalogą sudarančių Audioknygų sąrašą įtrauktas Audioknygas. Prenumeratos katalogą sudarančių Audioknygų sąrašas skelbiamas El. parduotuvėje. Audioteka turi teisę bet kuriuo metu be atskiro pranešimo keisti prenumeratos katalogą sudarančių Audioknygų sąrašą jį papildant naujomis Audioknygomis arba pašalinant sąraše esančias Audioknygas.

4.2. Mėnesinis prenumeratos mokestis yra skelbiamas El. parduotuvėje. Prenumeratos mokesčio dydis prenumeratą užsakant per mobiliuosius įrenginius ar trečiųjų asmenų (AppStore, Google Play) valdomas el. parduotuves gali skirtis nuo tinklalapyje audioteka.com taikomo mokesčio dydžio. Audioteka turi teisę vienašališkai keisti prenumeratos mokesčio dydį apie tai įspėjusi Vartotoją prieš 30 dienų paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu. Naujas prenumeratos mokesčio dydis taikomas nuo ateinančio mokestinio laikotarpio. Vartotojas, kuris nesutinka su pasikeitusiu mokesčio dydžiu, turi teisę atsisakyti prenumeratos.

4.3. Pirmą kartą Audioknygų prenumeratą užsakančiam Vartotojui suteikiamas 14 dienų bandomasis laikotarpis, kurio metu Vartotojas gali nemokamai išbandyti Audioknygų prenumeratos teikiamas naudas. Mėnesinis prenumeratos mokestis už pirmąjį prenumeratos mėnesį nuo Vartotojo banko sąskaitos nuskaičiuojamos tik pasibaigus 14 dienų bandomojo laikotarpio terminui. Bandomasis laikotarpis suteikiama tik pirmą kartą Audioknygų prenumeratą užsakančiam vartotojui ir tik vieną kartą. Prenumeratą užsakant pakartotinai po to, kai ji buvo nutraukta nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, prenumeratos mėnesinis mokestis nuo Vartotojo banko sąskaitos nuskaičiuojamas užsakymo metu. Prenumerata nutraukiama prisijungus prie Vartotojo paskyros El. parduotuvėje, skiltyje „Paskyros nustatymai” arba trečiųjų asmenų (AppStore, Google Play) platformose. Audioknygų prenumeratą nutraukęs vartotojas į prenumeratos katalogą sudarančių Audioknygų sąrašą įtrauktas Audioknygas galės klausyti iki laikotarpio už kurį buvo sumokėtas mėnesinis mokestis pabaigos.

4.4. Audioknygų prenumeratą Vartotojas gali užsakyti panaudodamas Audiotekos suteiktą kodą. Audiotekos suteiktu kodu užsakoma Audioknygų prenumerata aktyvuojama terminuotam laikotarpiui, kuris priklauso nuo suteikto kodo vertės. Audioknygų prenumerata automatiškai nutrūks suėjus terminui.

4.5. Audioknygų prenumeratos metu klausytos Audioknygos pasibaigus prenumeratai Vartotojui mobiliojoje programėlėje „Audioteka“ nebus pasiekiamos. Norint tęsti šių Audioknygų klausymą, būtina pratęsti prenumeratą arba įsigyti Audioknygą El. parduotuvėje.

§ 5. Audioknygų prenumerata (Audioteka Club) verslui

5.1. Įmonės turi galimybę įsigyti Audioknygų prenumeratą, kuri suteikia teisę įmonės darbuotojams prenumeratos galiojimo laikotarpiu už fiksuotą, iš anksto su įmone sutartą mokestį, neribotai klausyti į prenumeratos katalogą sudarančių Audioknygų sąrašą įtrauktas Audioknygas.

5.2. Audioknygų prenumeratą įsigijusios įmonės darbuotojui yra suteikiamas unikalus kodas, kurį aktyvuodamas darbuotojas El. parduotuvėje susikuria savo asmeninę paskyrą arba prisijungia prie jau turimos paskyros. Audioknygų prenumerata automatiškai pasibaigia suėjus prenumeratos terminui.

5.3. Registruodamasis El. parduotuvės sistemoje įmonės darbuotojas (Vartotojas) patvirtina, kad jis susipažino su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika ir su jomis sutinka. Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos įmonės darbuotojo (Vartotojo) ir Audiotekos teisės bei pareigos.

5.4. El. parduotuvėje parduodamos Audioknygos turi įdiegtą apsaugos sistemą nuo nelegalaus jų naudojimo, t. y. kiekviena Audioknyga yra žymima garso įspaudu ir yra individualizuota. Vartotojo identifikaciniai duomenys yra susiejami su konkrečia Audioknygos kopija. Audioknygos apsaugos sistema išlieka veikianti ir Vartotojas gali būti identifikuojamas net ir tais atvejais, jei garso įrašas perrašomas skaitmeniniu ar mechaniniu būdu.

5.5. Audioknygų prenumeratos metu klausytos Audioknygos, pasibaigus prenumeratai, darbuotojui mobiliojoje programėlėje „Audioteka“ nebus pasiekiamos. Norint tęsti šių Audioknygų klausymą, įmonei arba darbuotojui būtina pratęsti prenumeratą arba įsigyti Audioknygą El. parduotuvėje.

§ 6. Audioknygos ir jų naudojimas

6.1. El. parduotuvėje įsigytos Audioknygos įkeliamos į Vartotojo paskyrą. Audioknygas galima klausyti tik srautinio duomenų siuntimo būdu per mobiliąją programėlę „Audioteka“, kuri privalo būti įdiegta mobiliajame įrenginyje. Audioknygų atsisiuntimas, išsaugojimas, jų klausymas ne per mobiliąją programėlę negalimas.

6.2. Kiekvienas asmuo turi galimybę nemokamai susipažinti su pateiktu Audioknygos (garso įrašo) turiniu. Nemokamą Audioknygos įrašo trukmę nustato Audioteka.

6.3. Kiekviena Audioknyga yra saugoma pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, todėl naudojimasis ja yra leidžiamas tik pagal šių Taisyklių ir Vartotojo licencijos sąlygas.

6.4. El. parduotuvėje parduodamos Audioknygos turi įdiegtą apsaugos sistemą nuo nelegalaus jų naudojimo, t. y. kiekviena Audioknyga yra žymima garso įspaudu ir yra individualizuota. Vartotojo identifikaciniai duomenys yra susiejami su konkrečia Audioknygos kopija. Audioknygos apsaugos sistema išlieka veikianti ir Vartotojas gali būti identifikuojamas net ir tais atvejais, jei garso įrašas perrašomas skaitmeniniu ar mechaniniu būdu.

6.5. Audioknygą įsigyjantis Vartotojas sutinka, kad Audioknyga būtų atitinkamai žymima, ir įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kad šis žymėjimas būtų pakeistas ar panaikintas. Žymėjimas reikalingas tam, kad Audioteka galėtų identifikuoti Vartotoją ir sudarytą Sutartį.

6.6. Audioknygos naudojimo sąlygos nurodomos Vartotojo licencijoje.

§ 7. Vartotojo licencija

7.1. El. parduotuvėje Audioknygą įsigijusiam Vartotojui suteikiama Taisyklėse apibrėžtos apimties licencija, suteikianti teisę nustatyta apimtimi naudotis įsigyta Audioknyga ir jos turiniu. Vartotojui suteikiama neišimtinė, neperleidžiama licencija naudotis Audioknyga asmeniniams poreikiams tenkinti. Vartotojas turi teisę klausyti Audioknygos mobiliojoje programėlėje. Vartotojo licencija suteikiama neribotam laikotarpiui – t.y., Vartotojas turi teisę suteiktos licencijos apimtyje naudoti įsigytą ir jo paskyroje prieinamą Audioknygą neribotą laiką. Pastaroji taisyklė netaikoma Audioknygų prenumeratos atveju. Prenumeratos atveju Vartotojas turi teisę suteiktos licencijos apimtyje naudoti jo paskyroje prieinamą Audioknygą tik prenumeratos galiojimo laikotarpiu. Audioteka turi teisę vienašališkai nuspręsti išimti Audioknygą iš prenumeratos katalogo bet kuriuo metu.

7.2. Audioknygos naudojimas ne mobiliojoje programėlėje laikomas pažeidžiančiu suteiktą licenciją, taip pat yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. El. parduotuvėje Audioknygą įsigijęs Vartotojas neturi teisės jos:

7.2.1. kopijuoti ir (arba) kitaip dauginti su tikslu perduoti Audioknygos turinį bet kuriam kitam asmeniui;

7.2.2. platinti parduodant, įskaitant viešą siūlymą pirkti ar tikslinę jos kopijų reklamą, skatinančią įsigyti;

7.2.3. nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti kito asmens naudojimui;

7.2.4. transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti, įskaitant jos padarymą viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete);

7.2.5. iškraipyti, modifikuoti ar kitaip pakeisti jos turinį;

7.2.6. pašalinti apsauginius ženklus ir/ ar kitas techninės apsaugos priemonės;

7.2.7. naudoti kitais komerciniais tikslais.

§ 8. Audioknygos pateikimas ir grąžinimas

8.1. El. parduotuvėje įsigyta Audioknyga yra laikoma tinkamai pateikta nuo to momento, kai Audioknyga įkeliama į Vartotojo paskyrą. Jeigu įsigyta Audioknyga nėra nedelsiant įkeliama į Vartotojo paskyrą, Vartotojas turi informuoti Audioteką el. pašto adresu pagalba@audioteka.lt. Jeigu gavusi Vartotojo pranešimą Audioteka per vieną darbo dieną arba per aiškiai sutartą terminą Audioknygos nepateikia, Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

8.2. Vartotojas sutinka, kad tinkamai pateikta ir kokybiška Audioknyga negali būti grąžinta ar keičiama, taip pat negali būti grąžinti ją įsigyjant sumokėti pinigai. Audioknyga laikoma kokybiška, jei visas Audioknygos įrašas savo techninėmis savybėmis yra tapatus nemokamos Audioknygos ištraukos garso įrašui.

§ 9. Audiotekos teisės ir pareigos, atsakomybės apribojimas

9.1. Audioteka turi teisę atjungti Vartotojo paskyrą, jeigu nustatoma, kad Vartotojas šia paskyra naudojasi nesąžiningai ar ne pagal jos paskirtį, taip pat jeigu nustatoma, kad Vartotojas pažeidė Vartotojo licencijos sąlygas.

9.2. Audioteka turi teisę be išankstinio Vartotojo įspėjimo laikinai apriboti El. parduotuvės prieinamumą, kai vykdomi remonto, plėtros, įrangos keitimo ir profilaktinio perkrovimo, programavimo darbai. Audioteka neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, įskaitant negautas naudą, dėl nurodytų El. parduotuvės prieinamumo apribojimų.

9.3. Audioteka nėra atsakinga už El. parduotuvės veiklos sutrikimus ar prieinamumo laikinus ribojimus, kurie atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės (pavyzdžiui, telefoninių komunikacijų operatorių, telekomunikacijų ir elektros tinklų teikėjų). Audioteka taip pat neatsako už žalą, kurią nulėmė kenkėjiška programinė įranga (virusai).

§ 10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Audioteka turi teisę vienašališkai pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles apie tai viešai paskelbdama El. parduotuvėje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

10.2. Skundą dėl El. parduotuvėje įsigytų Audioknygų ar El. parduotuvės netinkamo veikimo Vartotojas gali pateikti Audiotekai el. paštu pagalba@audioteka.lt. Skundai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 30 dienų.

10.3. Vartotojas fizinis asmuo, kuris Sutartį sudarė su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), skundą taip pat gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius ar el. paštu, adresu tarnyba@vvtat.lt. ministratorius turi teisę keisti šią Privatumo politiką ir apie tai paskelbti svetainėje audioteka.com/lt. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

Visos teisės saugomos © 2014-2024 UAB AMK