Integritetspolicy

I denna „Integritetspolicy” beskrivs hur bolagen som ingar i gruppen Audioteka S.A. (vidare kallat Audioteka) samlar, använder och offentliggör vissa uppgifter, däribland användarnas personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna ta del av Audioteka S.A.:s tjänster samt i marknadsföringssyften. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med avtalet – art. 6, stycke 1, punkt b) i EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende pa behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sadana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), vidare kallad GDPR. Dina personuppgifter behandlas ocksa i enlighet med personuppgiftsansvariges berättigade intresse – art. 6, stycke 1, punkt f) GDPR som gar ut pa att genomföra marknadsföringsatgärder genom att lansera sina egna produkter och tjänster. Med personuppgiftsansvariges berättigade intresse avses även skydd av Audioteka S.A. mot eventuella ansprak.

Kontakt

Har du nagra fragor om ditt användarkonto, hur var tjänst fungerar eller behöver du hjälp, far du gärna kontakta oss via följande mejladress: hello@audioteka.com.

Har du nagra fragor om denna integritetspolicy eller om hur vi använder användarnas personuppgifter, far du gärna kontakt var personuppgiftsansvarige (e-post: iod@audioteka.com).

Personuppgiftsansvarig är Audioteka S.A. med säte i Warszawa (02-673), ul. Konstruktorska 12.

I förekommande fall far vi genomföra identitetskontroll innan vi kan hjälpa dig som behöver hjälp för att värna om din och var säkerhet.

Samling av uppgifter

Vi samlar och förvarar följande uppgifter om användare:

Vi samlar och förvarar följande uppgifter om användare:

 • e-post;
 • förnamn, efternamn;
 • uppgifter som anges användaren som har skrivit en recension eller satt ett betyg;
 • identifieringsnummer hos myndigheter som exempelvis används mot bakgrund av skatteföreskrifter.

Uppgifter som samlas automatiskt (i förekommande fall):

 • enhets-id eller andra unika id-nummer sasom IP-adress, imei, imsi;
 • reklam-id som t.ex. ‘cookie’ (mer information hittar du i „cookiefiler och internetreklam”);
 • uppgifter om webbläsaren;
 • enhets-id och parametrar, t.ex.: definition, skärmstorlek, status, t.ex.: skärmorientering, nätverksanslutning;
 • telefonnummer;
 • SMS uppgifter som skickas via SMS sasom auktoriseringskoder o.d. Nagra av vara appar har tillgang till SMS-meddelanden pa din telefon. Detta utnyttjas endast i syfte att läsa meddelanden som skickas för att aktivera tjänster. Vi läser och behandlar inte andra SMS-meddelanden;
 • uppgifter om hur du använder vara tjänster sasom: hur aktiv du är, vilka titlar du lyssnar pa, din lyssnings- och sökhistorik;
 • kontakthistorik med var kundtjänst – datum, tider, orsaker till kontakt, önskad typ av kommunikation.

Uppgifter fran andra källor:

Till parter som vi tar emot uppgifter ifran hör bland annat:

 • betalningsleverantörer som skickar till oss aktuella uppgifter om betalningsmetoder i enlighet med deras förhallande till användaren, samt sadana uppgifter som förnamn, efternamn, adressuppgifter, korttyp och utgangsdatum, en del uppgifter angaende kortnummer, auktoriseringskoder som används vid betalning;
 • partners som samarbetar med oss genom att erbjuda tillgang till vara tjänster eller genom att tillsammans genomföra marknadsföringsatgärder;
 • parter som förser oss med demografiska, geografiska, reklamrelaterade uppgifter, däribland uppgifter om reklam som bygger pa targeting, reklam pa nätet och analys generellt;
 • offentliga källor;
 • Uppgifter fran plug-ins till sociala medier som t.ex. „Gilla” fran FB pa var webbsida.

Vara uppgifter samlas och förvaras pa servrar som finns i ett par olika länder.

Användning av uppgifter

Ovannämnda uppgifter används och förvaras i syften hänförliga till Audiotekas tjänster och i marknadsföringssyften, i synnerhet i syfte att:

 • registrera användare, genomföra deras beställningar och betalningar;
 • förbättra och anpassa vara marknadsföringsatgärder till hur du använder vara tjänster, vad du gör och enligt uppgifter som samlas efter att vi fatt ditt uttryckliga medgivande. Pa sa sätt kommer vi att kunna skicka skräddarsydda erbjudanden till dig. Detta kommer att ske i enlighet med art. 22, stycke 2, punkt c) i GDPR. Du kan när som helst avsta fran detta utan att bryta mot rätten till den behandling av uppgifter som skett tidigare;
 • förbättra vara tjänster, optimera metoder som används för att rekommendera innehall;
 • analysera och kunna första vara användare bättre;
 • skicka till vara användare information om vara tjänster (t.ex. via mail, textmeddelanden push och via andra internetkanaler);
 • skicka information om nyheter, premiärer, nya produkter i Audioteka, specialerbjudanden, rabatter och enkäter;
 • hjälpa vara användare med att använda vara tjänster.

Offentliggörande av uppgifter

Vi brukar inte sälja, dela eller lämna ut samlade uppgifter till andra parter savida detta inte framgar av gällande lagstiftning eller detta inte är nödvändigt för att kunna utföra tjänster at användare i syften och enligt regler nedan:

Tjänsteleverantörer: Parter som har anförtrotts att behandla dina personuppgifter anses som leverantörer av infrastruktur-, marknadsförings-, reklam-, analys-, informations- och IT-lösningar. Syftet är att anpassa och optimera vara tjänster. Dessa parter far behandla dina personuppgifter i ett tredje land i enlighet med GDPR. Dessa parter far även anlita andra parter att behandla dina personuppgifter i ett tredje land.

Betalningsleverantörer: För att genomföra betalningen kommer Audioteka att förse den betalningsleverantör du valt med tillgang till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt.

Andra länder än det land du vistas i: Vi kan även lämna ut dina uppgifter till parter som befinner sig i andra länder än det land du vistas i. Dina personuppgifter kan därmed komma att omfattas av andra integritetsskyddsföreskrifter än de som gäller i det land du bor i.

Bolag som tillhör gruppen Audioteka:Vi kan lämna ut dina uppgifter till andra bolag som ingar i gruppen Audioteka i syfte att genomföra atgärder som specificeras i denna Integritetspolicy.

Användaren far även själv bestämma att lämna ut sina uppgifter i var tjänst genom att exempelvis skriva en recension eller sätta ett betyg avseende vart innehall som sedan kan komma att användas av utomstaende personer.

I samband med vissa funktioner i vara tjänster har man möjlighet att lämna ut uppgifter via mail, SMS eller sociala medier. Plug-ins till sociala medier styrs av deras operatörer och omfattas av den integritetspolicy och användarvillkor som gäller pa berörda medier.

Om dina personuppgifter överförs utanför det europeiska ekonomiska samarbetsomradet säkerställer vi att detta sker i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Om uppgifter överförs utanför det europeiska ekonomiska samarbetsomradet, tillämpar Audioteka standardklausuler och skölden för skydd när det gäller länder där den europeiska kommissionen inte har fastställt vilken niva pa uppgiftsskydd ska gälla.

Tiden da personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter kommer att behandlas sa länge du använder vara tjänster och sa länge avtalet gäller samt efter att avtalet löpt ut i den utsträckning det är nödvändigt att värna om befintliga rättigheter.

Tillgang till kontot och profiler

Användare kan använda vara tjänster via sitt individuella konto eller ett anonymt konto.

Även om man har ett individuellt konto, betyder det inte att personuppgifter inte behandlas.

För att göra det lättare för användare att komma at vara tjänster kan funktionen „Kom ihag mig pa denna enhet” användas vid inloggningstillfället. Detta är en lösning som ger användaren direkt och enklare tillgang till kontot. Om användaren ger andra personer tillgang till sitt konto, kommer de att kunna se hans uppgifter.

Användarens rättigheter och uppgifter om användaren

Du har rätt att:

 • ha tillgang till dina personuppgifter och fa en kopia av personuppgifter som behandlas;
 • rättade felaktiga uppgifter;
 • begära att uppgifter raderas (rätten att bli bortglömd) om det dyker upp omständigheter som avses i artikel 17 GDPR;
 • begära att behandlingsprocessen begränsas i fall som avses i artikel 18 GDPR;
 • göra invändningar mot att uppgifter behandlas i fall som avses i artikel 21 i GDPR;
 • överföra tillhandahallna uppgifter som behandlas automatiskt.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot GDPR kan du anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Om du behöver mer information om skydd av personuppgifter eller vill använda dina rättigheter, far du gärna kontakta personuppgiftsansvarige (e-post: iod@audioteka.com).

Skyddsatgärder

Vi vidtar skyddsatgärder och tillämpar styrande och teknologiska processer för att säkerställa en säkerhetsniva som kan förebygga hot som uppstar i samband med behandling av personuppgifter. Syftet är att skydda användaren mot förlust, stöld, obehörig atkomst, användning eller modifiering av uppgifter.

Cookiefiler och internetreklam

Vi samlar och analyserar opersonliga uppgifter avseende enhetens typ, modell, tillgängliga minne, reklam-id och övriga tekniska uppgifter om användaren, operativsystemet och liknande uppgifter. Vi kan även samla kakor som innehaller ovannämnda uppgifter. Dessa uppgifter förvaras i syfte att effektivisera Systemet och skicka skräddarsydda erbjudanden till användare automatiskt. I enlighet med artikel 173, stycke 1, punkt 2 och i samband med artikel 173, stycke 2 i Prawo telekomunikacyjne [telekommunikationslagen] ska du ändra inställningar om du inte vill att cookiefiler ska sparas pa din enhet. Om dina inställningar möjliggör användning av cookiefiler, antas det att du samtycker till detta.

Ändringar i integritetspolicyn

Audioteka förbehaller sig rätten att när som helst uppdatera denna policy. Detta kommer att meddelas i Appen eller pa webbsidan.

Godkännande av dessa villkor

Genom att använda vara tjänster godkänner du denna integritetspolicy. Du som inte godkänner den avrads fran att ta del av Audiotekas tjänster. Om du fortsätter att använda vara tjänster efter att denna policy ändrats antas det att du godkänner dessa ändringar.

Senaste versionen: den 14 maj 2018

Copyright © 2008-2022 Audioteka S.A.