Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU AUDIOTEKA

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.audioteka.pl (dalej: „Serwis”) oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych (dalej łącznie: „Aplikacje Mobilne”).

 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, , 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000391239, NIP 5213618086, REGON 142929237 (dalej: „Usługodawca”).

 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych Usługodawcy („Użytkownik”).

 4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu, przechowywania, odsłuchiwania i pobierania („Usługi”) zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej („Produkty”). W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć:

  a. nagrania dźwiękowe w formie elektronicznej, w ustalonym formacie, zawierające odczytany tekst publikacji (tzw. audiobook),

  b. inne materiały w formie pliku dźwiękowego lub tekstowego, możliwe do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu.

 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. W szczególności samo pobranie Aplikacji Mobilnych oraz przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Produktów i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdego Produktu.

§ 2. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem („Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie („Rejestracja”) lub po akceptacji niniejszego Regulaminu z poziomu Aplikacji Mobilnej. Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika Serwisu są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług („ Podstawowe Dane Osobowe”). Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.

 2. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje niezawarciem Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika Podstawowych Danych Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 4. Dokonując Rejestracji Użytkownik zaznacza odpowiednie, odrębne pole w formularzu rejestracyjnym, zgłaszając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu.

§ 3. Konto Użytkownika

 1. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, albo adresu e-mail nadanemu Użytkownikowi automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej („Konto”). Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub adres e-mail i hasło nadane Użytkownikowi automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej, które Użytkownik może zastąpić podanymi przez siebie danymi. Za pomocą Konta Użytkownik ma możliwość nabywania, przechowywania, odsłuchiwania i pobierania nabytych Produktów.

 2. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas Rejestracji w Serwisie. Użytkownik może również korzystać z loginu i hasła nadanych Użytkownikowi automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji w Serwisie.

 4. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo Autorskie”).

 7. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, oraz konta poczty internetowej. Dostęp do Serwisu możliwy jest również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych. Do korzystania z Aplikacji Mobilnych konieczne jest urządzenie mobilne pracujące w systemie operacyjnym Android 4.1+ lub iOS 9+.

§ 4. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

 6. Dokumentem określającym zasady i warunki Promocji, których organizatorem nie jest Usługodawca jest Regulamin Promocji sporządzony przez jej właściwego Organizatora.

§ 5. Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia na Produkt (dalej: „Zamówienie”) następuje przez aktywowanie przez Użytkownika widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.

 2. Użytkownik może skorzystać z formy przedpłaty poprzez zamówienie planów subskrypcyjnych oferowanych przez Usługodawcę (dalej: „Karnet”) przed zamówieniem Produktu. Dostępność tytułów w ramach planów subskrypcyjnych oferowanych przez Usługodawcę może ulegać zmianom.

 3. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).

 4. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za Produkt w ramach danego Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie. W toku składania Zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Produkt. Cena tego samego Produktu może się różnić w zależności od wybranego sposobu płatności.

 5. Po wyborze sposobu płatności za zamawiany Produkt, jak również po aktywowaniu opcji zamówienia Karnetu, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w załącznikach do niniejszego Regulaminu lub w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty (dalej: „Podmiot świadczący usługi płatnicze”).

 6. W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 7. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży”).

 8. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

§ 6. Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z Prawem Autorskim.

 2. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika.

 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 6 punkt 2, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Produktu.

 5. Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Produktów.

 6. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w sposób indywidualizujący daną kopię Produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku danych identyfikujących transakcję i Użytkownika będącego nabywcą danego Produktu („Watermark”). Produkt jest udostępniany lub dostarczany zamawiającemu Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem.

 7. Watermark nie pozwala na identyfikację danych osobowych Użytkownika podmiotom innym niż Usługodawca. Usługodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do odszyfrowania i odczytania danych zawartych w Watermarku.

 8. Użytkownik, nabywając Produkt w Serwisie, wyraża zgodę na oznaczenie Produktu za pomocą Watermarku i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu Watermarku.

 9. Zastosowanie przez Usługodawcę jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Produkty ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do Produktu przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego. Watermark nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych danych dotyczących Użytkownika.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@audioteka.com

 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 8. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy, wskazane w § 7 ust. 1 Regulaminu.

 2. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:

  a) umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

  b) umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

  c) umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

  W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę. Tym samym Użytkownik traci dostęp do wszystkich audiobooków dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie oraz w Aplikacjach Mobilnych.

§ 9. Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, doręczonego Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 7 ust. 1 Regulaminu.

 3. Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 pkt. b) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Umowę lub Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 6. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:

  a) Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, oraz

  b) Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca udostępni Produkt Użytkownikowi nabyty Produkt po upływie tego terminu. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży po nabyciu Produktu, zaznaczając odpowiednie, odrębne pole, znajdujące się w zakładce „Twoja półka” w Serwisie, przy nabytym Produkcie.

§ 10. Dane osobowe

 1. Zakres gromadzenia, ujawniania oraz wykorzystania Twoich danych osobowych wraz z przysługującymi Tobie prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://audioteka.com/pl/static/privacy-policy

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu strony zostaną powiadomione również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia usługi konta zawartej z Usługodawcą.

 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Audioteka S.A. i podlegają ochronie prawnej.

 5. Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

  ZAŁĄCZNIK NR 1

  LICENCJA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik może użytkować Produkty zgodnie z poniższą Licencją.

  2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów pobranych w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek.

  3. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.

  4. Użytkownik nie jest uprawniony do:

   a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

   b. ingerowania w zawartość Produktów,

   c. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,

   d. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,

   e. oddawania w najem Produktu,

   f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

  ZAŁĄCZNIK NR. 2

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  (* miejscowość, data)

  AUDIOTEKA S.A.

  ul. Konstruktorska 12,

  02-673 Warszawa

  hello@audioteka.com

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży audiobooka / audiobooków (* tytuł / tytuły audiobooka / audiobooków) / umowy o świadczenie Usług, zawartej w dniu (* dzień zawarcia umowy )

  (* imię i nazwisko Użytkownika)

  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU AUDIOTEKA –

  SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
  § 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu korzystania z serwisu Audioteka (dalej: „Regulamin”).

  2. Pojęcia użyte w niniejszym załączniku, zaczynające się od wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści niniejszego załącznika.

  3. Niniejszy załącznik określa sposoby dokonywania płatności za Produkty.

  § 2. Sposoby płatności
  1. Użytkownik Serwisu może dokonać wyboru sposobu płatności za Produkt spośród opcji dostępnych dla danego kanału sprzedaży Produktów.

  2. Kanałami sprzedaży Produktów są:

   a) Serwis (bezpośrednio);

   b) Aplikacje Mobilne

  3. Oprócz dostępnych sposobów płatności jednorazowych, opisanych w § 3 i § 4 poniżej, Użytkownik może skorzystać z planów subskrypcyjnych dostępnych dla klientów wybranych operatorów sieci telefonii komórkowej, o których mowa w § 5 poniżej.

  4. Użytkownik może także w każdym z kanałów sprzedaży zapłacić za Produkt przy użyciu wcześniej opłaconego Karnetu. Należność za Karnet może zostać opłacona przy pomocy innych sposobów płatności, o których mowa w § 3 poniżej. Ważność karnetu upływa w terminie 12 miesięcy od daty jego opłacenia, chyba, że w informacjach przeznaczonych dla konsumenta towarzyszących sprzedaży określonego karnetu wskazano inaczej. Niewykorzystane punkty karnetu nie podlegają zwrotowi.

  5. Użytkownik może także zapłacić za Produkt przy użyciu wcześniej opłaconej Karty Upominkowej. Ważność Karty Upominkowej upływa w terminie 6 miesięcy od daty jej opłacenia. Po zarejestrowaniu Numeru Karty Upominkowej w Serwisie Użytkownik ma możliwość wykorzystania punktu wynikającego z Karty Upominkowej w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji tejże Karty. Niewykorzystane punkty wynikające z Karty Upominkowej nie podlegają zwrotowi.

  § 3. Płatności realizowane w Serwisie
  1. Dla transakcji realizowanych bezpośrednio w Serwisie dostępne są następujące sposoby płatności:

   a) transakcje przelewem rozliczane przez serwis Przelewy24 zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin ;

   b) transkacje kartą płatniczą rozliczane przez system Adyen prowadzony przez Adyen B.V. zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions ;

   c) przelew elektroniczny rozliczany przez system transakcyjny PayPal prowadzony przez PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full ;

  § 4. Płatności realizowane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych
  1. Dla transakcji realizowanych poprzez Aplikacje Mobilne dostępne są następujące sposoby płatności za Produkt:

   a) za pośrednictwem Serwisu, po przekierowaniu do Serwisu z Aplikacji Mobilnej na żądanie Użytkownika – wszystkie sposoby płatności wskazane w § 3;

   b) sposoby płatności obowiązujące w centrach dystrybucji właściwych dla systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika (dalej: „ Centra Dystrybucji”).

   c) MasterPass rozliczane przez MasterCard Europe sprl;

  2. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez Centra Dystrybucji Użytkownika obowiązują regulaminy tych Centrów Dystrybucji, które pośredniczą w danej transakcji.

  § 5. Plany subskrypcyjne
  1. Użytkownik Serwisu może skorzystać z dostępnych planów subskrypcyjnych, przygotowanych przez Usługodawcę, w tym w porozumieniu z wybranymi operatorami sieci telefonii komórkowej.

  2. Korzystanie z planu subskrypcyjnego pozwala na cykliczne nabywanie przez Użytkownika Serwisu Produktów na zasadach określonych w regulaminie danego planu subskrypcyjnego. Rozliczenie płatności za nabyte Produkty następuje poprzez doliczenie określonej kwoty do należnej opłaty abonamentowej Użytkownika Serwisu, wynikającej z umowy łączącej go z danym operatorem sieci telefonii komórkowej.

  3. Plan subskrypcyjny może zakładać ograniczony czas ważności punktów subskrypcyjnych każdorazowo określony w regulaminie planu subskrypcyjnego. Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.

  4. Świadczenie usług w ramach wybranego przez Użytkownika Serwisu planu subskrypcyjnego odbywa się po zaakceptowaniu przez Użytkownika regulaminu danego planu subskrypcyjnego i na zasadach w nim określonych. Regulaminy poszczególnych planów subskrypcyjnych są dostępne w Serwisie.

Copyright © 2008-2024 Audioteka Group Sp. z o.o.