Privatumo Politika

Isigalioja: 2018 m. gegužes 25 d.

UAB „AMK“, juridinio asmens kodas 300100466, buveines adresas: Kalvariju g. 3, Vilnius, el. p. info@audioteka.lt, tel. >+370 (5) 240 9634 (toliau – Administratorius arba Bendrove) Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per internetinę svetainę audioteka.com/lt/ ir/ar išmaniuoju telefonu per programelę „Audioteka LT“ ar audioknygu platinimo partnerystes platformą audiotekalt.postaffiliatepro.com pateikia Administratoriui savo asmens duomenis.

Administratorius pripažista ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetineje svetaineje, teisę i privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis bendrove vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniu asmenu apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiu duomenu judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenu teisines apsaugos istatymu, taip pat kituose teises aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenu tvarkymą ir apsaugą, itvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetineje svetaineje ir/ar išmaniuju telefonu programeleje renkami:

 • Prekiu pardavimo ir kitu paslaugu teikimo, vykdymo ir apskaitos tikslais, Jums sukuriant savo paskyrą, kurioje pateikiate savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, atsiskaitymo korteles duomenis.
 • Atsakymo pateikimui i Jusu internetineje svetaineje pateiktą užklausą (internetines svetaines kontaktu skiltyje užpildant „susisiekite“ formą), kurioje pateikiate savo el. pašto adresą, tikslais.
 • Tiesiogines rinkodaros tikslais, Jums sutinkant, kad internetines svetaines ir/ar išmaniuju telefonu programeles paskyros formoje pateikti duomenys butu tvarkomi tiesiogines rinkodaros tikslais.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenu subjekto. Jus užtikrinate, kad pateiksite Administratoriui tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiuju asmenu duomenu.

Asmens duomenu teiseto tvarkymo kriterijai

Jusu pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teises aktuose nustatytais asmens duomenu teiseto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, del kuriu duomenys buvo gauti.

Jusu asmens duomenys gali buti tvarkomi tik turint teisetą pagrindą, t.y.:

 • siekiant ivykdyti sutarti, kurios šalis Jus esate;
 • pagal Jusu duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu(-ais);
 • siekiant teisetu Bendroves arba trečiosios šalies interesu, išskyrus atvejus, kai Jusu interesai arba pagrindines teises ir laisves, del kuriu butina užtikrinti asmens duomenu apsaugą, yra už juos viršesni.

Kam teikiami Jusu asmens duomenys?

 • Mokejimo paslaugu teikejams (siekiant ivykdyti mokejimą).
 • Jusu asmens duomenys gali buti teikiami Administratoriaus vardu veikiantiems duomenu tvarkytojams: debesijos, serveriu nuomos, svetaines administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms imonems, rinkodaros paslaugas teikiančioms imonems, informaciniu technologiju (IT) ukio priežiurą atliekančioms imonems, programinę irangą kuriančioms imonems, skolu administravimo ir išieškojimo imonems, konsultacijas teikiančioms imonems ir kitiems paslaugu teikejams.

Duomenu tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Bendroves nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra butina siekiamu tikslu igyvendinimui.

Jusu asmens duomenys nera tiesiogiai perduodami i trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jusu asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonomines erdves (EEE) teritorijoje, tačiau duomenys gali buti saugomi už ES/EEE ribu, esant igyvendintai vienai iš priemoniu:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybe užtikrina pakankamo lygio asmens duomenu apsaugą;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jusu pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenu tvarkymo tikslai.

 • Asmens duomenys, pateikti internetineje svetaineje ir/ar išmaniuju telefonu programeleje esančioje Jusu paskyros formoje, yra ištrinami ne veliau nei per 30 darbo dienu nuo Jusu valios panaikinti paskyrą išreiškimo.
 • Asmens duomenys ištrinami po 5 metu, Jums neprisijungus prie internetines svetaines ir/ar išmaniuju telefonu programeles (Jus perspejus iš anksto – prieš 30 dienu).
 • Asmens duomenys, pateikti internetines svetaines „susisiekite“ formoje, ištrinami po susirašinejimo su Jumis pabaigos.
 • Asmens duomenys tiesiogines rinkodaros tikslais tvarkomi 5 metus.

Jusu teises

Jus turite teisę prašyti, kad Administratorius leistu susipažinti su Jusu asmens duomenimis ir juos ištaisytu arba ištrintu, arba apribotu duomenu tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys butu tvarkomi, taip pat teisę i duomenu perkeliamumą.

Jus turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą, keisdami savo paskyros internetineje svetaineje nustatymus, informuodami Administratoriu apie sutikimo atšaukimą arba paskyros panaikinimą el. paštu Jus turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą, keisdami savo paskyros internetineje svetaineje nustatymus, informuodami Administratoriu apie sutikimo atšaukimą arba paskyros panaikinimą el. paštu pagalba@audioteka.lt.

Jus taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenu apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jusu asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenu apsaugą reglamentuojančiu teises aktu reikalavimu.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenu tvarkymu, yra pateikiami el. paštu pagalba@audioteka.lt arba paštu: Kalvariju g. 3, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrove gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne veliau kaip per 1 (vieną) menesi nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejais gali buti pratęstas dar 2 (dviem) menesiams).

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas

Ši Privatumo politika isigalioja 2018 m. gegužes 25 d.

Administratorius turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Administratorius praneša internetineje svetaineje audioteka.com/lt ir/ar kitomis priemonemis.

 

UAB „AMK“
El. p. info@audioteka.lt
Tel. +370 (5) 240 9634

Visos teisės saugomos © 2014-2024 UAB AMK